Rådgivning

Alla företag bör kunna svara på varför man ska välja det framför konkurrenterna – mao. vad har man för konkurrensfördel?

Ett företag som säljer konsumentprodukter måste kunna förklara vilken emotionell, funktionell eller annan fördel som erbjuds.

Konkurrensfördelar måste vårdas och utvecklas.

Ju mer aktiva kunder och konkurrenter är, desto bättre förutsättningar har en organisation eller en plats att förädla sina konkurrensfördelar.

Anders Parment hjälper dig med att utveckla konkurrensfördelar, konkurrenssyn och affärsmodell för att kunna ligga ett steg före konkurrenterna.

För att kunna åstadkomma förändring måste såväl ledningsgrupp som chefer och medarbetare involveras i förändringsarbetet – men det är lämpligt att börja med ledningsgruppen. Rådgivning börjar vanligen med en session där ett seminarium hålls för ledningsgruppen i syfte att öka kunskapen, identifiera viktiga trender och tendenser, ringa in för organisationen kritiska frågeställningar samt lyfta fram viktiga problem.

Exempel på genomförda projekt:

Marknadsexpansion – rådgivning åt försäkringsbolag inom liv- och sakförsäkring i samband med marknadsexpansion.

Produktpaketering – utveckling av produktpaketering i bilbranschen i syfte att skapa flera fördelar: 1. Högre marginaler, 2. Nöjdare och gladare kunder, 3. Ökad faktisk lojalitet genom att bygga samman olika erbjudanden och ge kunder rabatt på andra erbjudanden än det som nyttjas.

Ökad kundorientering – arbete med försäkringsbolag för att utveckla kundförståelse och träna ledning och mellanchefer i kundanalys, lönsamhetsanalys, företagsstrategi och marknadskommunikation.

Strategiutveckling – arbete med bilåterförsäljare för att ta fram underlag för lämpligheten i expansion,

Lönsamhetsanalys – statisk och dynamisk analys av lönsamhet i en bilåterförsäljares olika verksamheter (nybilsförsäljning, beg.bil, verkstad, reservdelar, lackering etc.) som underlag för strategiutveckling.

Platsmarknadsföring – uppdrag för att identifiera, beskriva och kommunicera en stads konkurrensfördelar och paketera detta på ett sätt som går hem hos de avsedda målgrupperna. Ett utifrånperspektiv är här helt nödvändigt, eftersom individer som bott, arbetat och levt på en plats har svårt att se hur platsen uppfattas och kan göras attraktiv av externa intressenter.

Attraktiv arbetsgivare – arbete med arbetsgivare för att utveckla förståelsen av hur medarbetare med olika generationstillhörighet tänker och agerar i samband med rekrytering och karriärplanering. Genomgång av hur individer med olika profiler beskriver en attraktiv arbetsgivare samt hur arbetsgivaren kan omsätta detta i Employer Branding.